Algemene voorwaarden Cortex Advocaten

De algemene voorwaarden van Cortex Advocaten zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Cortex Advocaten worden verstrekt, daaronder begrepen vervolgopdrachten of gewijzigde of aanvullende opdrachten.

 

Versie juli 2016

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Cortex Advocaten B.V., hierna nader te noemen: “Cortex”, is gevestigd te Druten en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66191246.
 2. Opdrachtgever, hierna nader te noemen: de “Opdrachtgever”, is degene die, rechtspersoon of natuurlijke persoon, met Cortex een Overeenkomst sluit.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Cortex worden verstrekt, daaronder begrepen vervolgopdrachten of gewijzigde of aanvullende opdrachten.
 4. Iedere verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door Cortex uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Cortex is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden worden aan de Opdrachtgever, van wie Cortex op dat moment een dossier in behandeling heeft, toegezonden.

Artikel 2. Opdracht 

 1. Opdrachtnemer is altijd Cortex en nimmer een lid, bestuurder of werknemer van Cortex.
 2. Cortex bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 (lid 2) en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. Ten aanzien van de opdracht is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Cortex en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. Cortex voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend opdrachtnemer uit.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of de wijze van uitvoering van de verrichte werkzaamheden, geen rechten ontlenen.
 5. Cortex is bevoegd – indien zij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst vindt – namens en op kosten (verschotten artikel 3) van de Opdrachtgever derden (zoals deurwaarders, notarissen, accountants en andere deskundigen) voor de uitvoering van de opdracht in te schakelen.
 6. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3. Honorarium

 1. De kosten van de uitvoering van de opdracht door Cortex omvatten honorarium en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. Een kantoortoeslag wordt niet in rekening gebracht. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.
 2. Het honorarium is, tenzij anders is overeengekomen, het geldende uurtarief en de bestede tijd.
 3. Verschotten zijn de kosten die Cortex specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever voldoet, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, koeriersdiensten en het handelsregister.
 4. Cortex is gerechtigd het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen.

Artikel 4. Voorschot

 1. Cortex is bevoegd – voordat met de uitvoering van de opdracht wordt gestart of tussentijds voordat de uitvoering wordt voortgezet – een voorschot te vragen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s).

Artikel 5. Betaling, rente en kosten

 1. Het honorarium en de eventuele verschotten worden in beginsel maandelijks gedeclareerd.
 2. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente alsmede buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit op basis van “Besluit voor vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” (Staffel buitengerechtelijke incassokosten).
 4. De Opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.
 5. Indien een factuur of een voorschot (artikel 4) niet tijdig wordt voldaan, kan Cortex de uitvoering van de opdracht opschorten. De Opdrachtgever zal eerst van het voornemen tot opschorting op de hoogte worden gebracht. Cortex is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Cortex heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten begrepen) is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan Cortex uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Cortex draagt. Het verzekerde bedrag is op dit moment € 5.000.000 (vijf miljoen euro). Cortex is in concrete gevallen steeds bevoegd een lagere aansprakelijkheidslimiet overeen te komen.
 2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Cortex een opdracht of werkzaamheden heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 100.000.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Cortex aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Cortex gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Cortex onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.
 5. Cortex is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 6. Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Cortex verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractsvoorwaarden mede namens die Opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien Cortex daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen 6 (zes) maanden nadat de Opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit.

Artikel 7. Klachten

 1. Cortex hanteert een klachtenreglement welke te raadplegen is op www.cortexadvocaten.nl
 2. Het klachtenreglement biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de behandelend advocaat en/of aan de klachtenfunctionaris van Cortex, te vinden op www.cortexadvocaten.nl
 3. Indien Cortex en de Opdrachtgever niet tot een oplossing van de klacht komen, kan de klacht voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 8. Archivering

 1. Nadat de opdracht is beëindigd, wordt het dossier gedurende tien jaar bewaard. Na afloop van de termijn staat het Cortex vrij het dossier te vernietigen. Cortex is bevoegd gearchiveerde dossiers op digitale wijze te bewaren.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst tussen Cortex en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Cortex en de Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

Versie juli 2016